Profesors Kudiņš – Starptautiskās muzikologu biedrības kongresā Atēnās

22.-26. augustā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) Muzikoloģijas katedras profesors un Zinātniskās pētniecības centra (ZPC) pētnieks profesors Jānis Kudiņš piedalās Starptautiskās muzikologu biedrības (International Musicological Society) 21. piecgades kongresā Atēnās, Grieķijā.

Kongresa virstēma – "Mūzika pār robežām" ("Music across Borders"), un tajā vairāk nekā 700 mūzikas pētnieki no dažādām pasaules valstīm paneļdiskusijās un referātu sekcijās tika aicināti runāt un diskutēt par atvērtību un skatījumu uz skaņas un mūzikas fenomenu starpdisciplinārās mijiedarbēs. Arī par ilgstoši pastāvošo robežu (paradigmu, teorētisko sistēmu, tradīciju) pārkāpšanas perspektīvām pētniecībā.

Jānis Kudiņš kongresa sekciju sērijā "Mūzikas uztvere" ("Music Reception") sniedza referātu “Correlation of the Global Context and Local Peculiarities: Postmodern Neoromanticism in the Latvian Academic Genres of Music at the Beginning of the Twenty-First Century ” (“Globālā konteksta un lokālo īpatnību korelācija: postmodernais neoromantisms Latvijas akadēmisko žanru mūzikā 21. gadsimta sākumā”). Tajā 20. gadsimta pēdējo desmitgažu un 21. gadsimta sākuma postmoderno kultūras periodu raksturojošā neoromantisma tendence Latvijas komponistu jaunradē tika aplūkota, kā piemēru plašāk izgaismojot Pētera Vaska mūzikas izteiksmes un stilistikas savdabību. Šādi arī izceļot postmodernā neoromantisma vispārējās definīcijas lietojuma un koriģēšanas perspektīvas dažādu valstu lokālo tradīciju specifikas pētniecībā un savstarpējā salīdzinājumā.

Dalība kongresā tiek realizēta ar projekta Nr. 1.1.1.5/18/I/001 "Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas starptautiskās sadarbības projektu attīstība pētniecībā un inovācijās" atbalstu.

Dalīties ar šo ziņu