Anda Beitāne

Profesore, Muzikoloģijas katedra, ZPC vadošā pētniece

Absolvējusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas bakalauratūru (1993) un maģistrantūru (1996) muzikoloģijas specialitātē, iegūstot mākslas maģistra (Mg. art.) akadēmisko grādu. 2006. gadā JVLMA aizstāvējusi promocijas darbu – disertāciju Vēlīnās izcelsmes vokālā daudzbalsība latviešu tradicionālajā mūzikā, iegūstot mākslas zinātņu doktora (Dr. art.) zinātnisko grādu muzikoloģijas apakšnozarē. No 1994. līdz 2003. gadam strādājusi par docētāju Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā, no 1998. līdz 2003. gadam bija šīs augstskolas un Mūzikas vēstures, teorijas un metodikas katedras vadītāja.

JVLMA docētāja kopš 1996. gada, vadījusi JVLMA Mūzikas teorijas katedru no 2005. līdz 2007. gadam, JVLMA Muzikoloģijas katedru 2007./2008. akadēmiskajā studiju gadā, kopš 2007. gada ir JVLMA Muzikoloģijas katedras Etnomuzikoloģijas klases vadītāja. 2008. gadā JVLMA ievēlēta asociētā profesora amatā. Vairāku zinātnisko publikāciju (rakstu, grāmatu) autore par latviešu tradicionālās mūzikas kultūras jautājumiem. JVLMA vada teorētiskos un praktiskos studiju kursus etnomuzikoloģijas bakalaura studiju apakšprogrammā, studiju kursus akadēmiskajā un profesionālajās maģistra studiju programmās un doktora studiju programmā Muzikoloģija.

 

Nesenākās un topošās publikācijas:

Beitāne, Anda and Ardian Ahmedaja (Eds.). 2023. Experience and Expectation: The “Future From the Past” in Music Making. Riga: Musica Baltica, ISBN 978-9984-588-72-8.
 
Beitāne, Anda and Ardian Ahmedaja. 2023. “I. Prolegomena. I.1 The Making of the Topic. I.2 Latvia, Riga and JVLMA as Spaces of Musical Experience and Expectation. I.3 Experience and Expectation as Research Tools in Ethnomusicology.” In Ardian Ahmedaja and Anda Beitāne (Eds.). Experience and Expectation: The “Future From the Past” in Music Making. Riga: Musica Baltica, ISBN 978-9984-588-72-8.
 
Beitāne, Anda. 2021. “Adapting the Parts: An Experiment as an Analysis Tool.” In Ardian Ahmedaja (Ed.). Shaping Sounds and Values: Multipart Music as a Means of Social and Cultural Interaction. CD-ROM with 27 audiovisual examples included. Riga: Musica Baltica, 35-57, ISBN 978-9984-588-67-4.
 
Beitāne, Anda. 2018. Notes from Latvia. Multipart Music in the Field. European Voices: Audiovisuals 1. Vienna: Department for Folk Music Research and Ethnomusicology of the University of Music and Performing Arts Vienna / Riga: Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music, 212, 2 CD, ISBN 978-9934-547-02-7.
 
Beitāne, Anda. 2017. “Historical Sources and Fieldwork in Latvian Ethnomusicology: Experience and Results”. In Susanne Ziegler, Ingrid Akesson, Gerda Lechleitner and Susana Sardo (Eds.) Historical Sources of Ethnomusicology in Contemporary Dabate. Cambridge Scholars Publishing, 50-67.
 
Beitāne, Anda. 2017. “The Sound of Medņeva: Local Multipart Singing Practice as an Instrument of Identity in North-Eastern Latvia”. In Ardian Ahmedaja (Ed.). European Voices III. The Instrumentation and Instrumentalization of Sound. Local Multipart Music Practices in Europe. Boehlau Verlag Ges.m.b.H&Co. KG, Wien, Koeln, Weimar. 183-200. https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/31371
 
Beitāne, Anda. 2016. “The Question of “Harmony” in a Local Multipart Music Practice: Eastern Latvia as a Field for Terminological Experimentation”. In RES MUSICA, Nr. 8/ 2016, 87–99, ISSN 1736-8553. https://resmusica.ee/wp-content/uploads/2017/04/rm8_2016_87-99_Beitane.pdf