Etnomuzikoloģija

Etnomuzikoloģijas studijas sniedz daudzpusīgu un redzesloku paplašinošu izglītību. Tajā ietilpst Latvijas un pasaules tradicionālās mūzikas stilu apguve un pētnieciskais darbs.

Studiju procesa neiztrūkstoša daļa ir lauka pētījumi, tradicionālās dziedāšanas un instrumentu spēles apguve, kā arī pedagoģisko prasmju un kvalifikācijas iegūšana. 

Jaunie etnomuzikoloģijas bakalauri un maģistri pēc studijām var darboties pētniecībā, strādāt mūzikas pedagoģijā, kā arī vadīt folkloras kopas un ansambļus. Tāpat ir iespējams kļūt par mūzikas žurnālistiem. Etnomuzikoloģijas studijas sniedz arī pilnvērtīgu pamatu pētniecības attīstībai un zinātnieka karjeras veidošanai.
 

Vēsture

Etnomuzikoloģijas studiju programma ir viena no jaunākajām JVLMA. Tās īstenošana sākta 2006. gadā. Studiju programma ir starptautiskā mērogā unikāla, piedāvājot līdzvērtīgi apgūt gan pētniecību, gan muzicēšanu un pedagoģiju.

Etnomuzikoloģijas klases vadītāja līdz 2018. gadam bija profesore Anda Beitāne.

Iegūstamais grāds un kvalifikācija

Pēc profesionālās bakalaura studiju programmas sekmīgas absolvēšanas studentam tiek piešķirts profesionālais bakalaura grāds mūzikā, horeogrāfijā vai mūzikas pedagoģijā (programmās Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs, Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs), kā arī specializācijai atbilstoša 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija (pianists, vijolnieks, kordiriģents, komponists, muzikologs, horeogrāfs u.tml.).

Integrēti veidotais bakalaura studiju saturs, kurā līdzās akadēmiskās un profesionālās izglītības kursiem ir ietverti arī pedagoga darbā nepieciešamie studiju kursi, ļauj visiem absolventiem piešķirt specializācijai atbilstošās pedagoga tiesības (klavierspēles, vijoļspēles, kordiriģēšanas, mūzikas teorētisko priekšmetu, dejas pedagogs u.tml.). Piemērojoties mūsdienu darba tirgus prasībām, vairāku studiju programmu brīvās izvēles daļā ir paredzēta iespēja studentam iegūt tiesības strādāt mūzikas skolā vēl arī par citu mācību priekšmetu pedagogu (par klavierspēles, mūzikas teorētisko priekšmetu, radniecīga pūšaminstrumenta spēles skolotāju u.tml.).

Pēc profesionālās maģistra studiju programmas beigšanas absolventam tiek piešķirts profesionālā maģistra grāds mūzikā vai horeogrāfijā. Pēc akadēmiskās maģistra studiju programmas sekmīgas absolvēšanas tiek piešķirts humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslā.

Akadēmiskās doktorantūras studiju noslēgumā studējošais saņem izziņu par doktora studiju programmas apguvi un pēc sekmīgas promocijas darba aizstāvēšanas iegūst doktora diplomu un mākslas zinātņu doktora zinātnisko grādu.(Dr. art.).

Studiju līmeņi

Mācībspēki

Kontakti

Bakalaura un maģistra līmeņa studijas