Ginta Pētersone

Docētāja, Mūzikas pedagoģijas katedra

Iegūts pedagoģijas zinātniskā doktora grāds mūzikas pedagoģijas nozarē Dr.paed  par promocijas darbu „Skolēnu mūzikas uztveres attīstība ritmikas nodarbībās mūzikas skolā” - darba vadītāja Rita Spalva (2014) - Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā.

Iegūts profesionālais maģistra grāds mūzikā Mg.art. par maģistra darbu „E.Žaka - Dalkroza  pētījums „Ritmika”; tā turpinājums un iedzīvinājums praksē” - darba vadītājas Laima Lasmane , Lija Jērcuma  (2007) - Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.

Zināšanas papildinājusi Vīnes Mūzikas un izpildītājmākslas universitātes Mūzikas un kustību pedagoģijas, kā arī mūzikas terapijas institūtā (2007). Nozīmīgākie pedagogi - Angelika Hauser, Irmgard Bankl, Monika Mayr, Elisabeth Orlowsky, Eleonore Witoszynskyj, Doris Lücking, Paul Hille u.c.

Pedagoģiskā  pieredze gūta Rīgas 19. un 6.vsk., kā arī Babītes vidusskolā, strādājot par dziedāšanas skolotāju, koru un ansambļu vadītāju. Desmit gadu darba pieredze ar pirmsskolas vecuma bērniem Rīgas 266.PII gan kā muzikālajai audzinātājai, gan ritmikas pulciņa vadītājai. No 1989.gada Emīla Dārziņa mūzikas skolas solfedžo, obligātā kora un ritmikas skolotāja. No 2011. līdz 2017.gadam ritmikas pedagoģe Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā. Kopš 2017.gada ritmikas pedagoģe  mūzikas un dejas pedagoģijas  u.c. programmu studentiem JVLMA.

Bijusi sieviešu kora „Dzintars” kormeistare (1985 - 1992), kopš 1992. gada vada Babītes jaukto kori „Atskaņa”. Bērnu dziesmu, dzejoļu un rotaļu autore. Izdota pasaka dzejā „Pasaka par Pustukšīti - Ķēmrausīti un Vējamilzi” (SIA „Likteņstāsti, 2001). Ikgadēja uzvedumu veidošana EDMS  gan apkopojot skolēnu idejas, veidojot uzveduma scenāriju un mūziku,  gan radot jaunas dziesmas, teksta un muzikālos materiālus un veidojot deju  horeogrāfijas.

Regulāra dalība starptautiskajās zinātniskajās konferencēs un kongresos par ritmikas un pedagoģijas jautājumiem gan kā klausītājai, gan arī vadot darbseminārus un prezentējot referātus starptautiskajās Dalkroza studiju konferences Katovicē (2019); Kvebekā  - 2017) un Vīnē (2015), vadot darbsemināru starptautiskajā 26.EAS konferencē (2018.) Jelgavā, prezentējot promocijas darbu Pasaules ritmikas kongresā Ženēvā (2015.), daloties ar saviem jaunākajiem vingrinājumiem starptautiskajā simpozijā „Dzirdēšanas telpa” Vīnē (2012.) u;c. Vadījusi meistarklases ritmikā dažādos LNKC, VISC, LRB, RIIMC u.c. organizētajos tālākizglītības kursos un semināros Latvijā, kā arī Vīnes Mūzikas universitātē, Bergenas augstskolā, Reikjavikas mūzikas augstskolā un Viļņas Pedagoģijas universitātē. Referāti un publikācijas ievietotas starptautiski recenzētos zinātnisko konferenču krājumos. Regulāri tiek veidoti  jauni  metodiskie materiāli ritmikas skolotājiem.