Sitaminstrumentu spēle

Studiju laikā studenti iepazīstas ar praktiski visiem akadēmiskajā mūzikā sastopamajiem sitaminstrumentiem, to spēles tehnikām un repertuāru, padziļināti apgūstot timpānu, mazo bundziņu, marimbas, vibrafona un multiperkusiju spēli.

JVLMA ir divas sitaminstrumentu telpas, kuru materiāltehniskā bāze ļauj atskaņot pasaulē atzītu koncertrepertuāru un muzicēt ansamblī. Studiju procesā notiek regulāras viesprofesoru meistarklases un ir iespēja mācīties Eiropas vadošajās augstskolās Erasmus+ programmas ietvaros. Reizi divos gados JVLMA visa sitaminstrumentu spēles klase piedalās Skandināvijas un Baltijas valstu festivālā Percussion Plus, kura ietvaros norisinās meistarklases un koncerti. Studenti tiek aicināti spēlēt ne tikai JVLMA simfoniskā orķestra, bet arī dažādu Latvijas profesionālo orķestru (LNSO, LNOB, LSO u.c.) kolektīvos.

Pēc JVLMA absolvēšanas students ir sagatavots darbam orķestrī, kā arī var kļūt par solistu vai kamermūzikas mākslinieku. Viens no Latvijā pazīstamākajiem sitaminstrumentu ansambļiem ir Perpetuum Ritmico, kas apvienojis spilgtākos jaunās paaudzes sitaminstrumentālistus – Miku Bāliņu, Elviju Endeli, Guntaru Freibergu, Ernestu Mediņu.

Nozīmīga studiju daļa tiek veltīta arī pedagoģisko iemaņu apguvei. JVLMA studenti, kuri pabeiguši šo apmācības kursu un strādā mūzikas skolās un mūzikas vidusskolās, ir ļoti pieprasīti. Viņu pedagoģiskie panākumi ir jūtami un dzirdami dažādos konkursos tepat Latvijā, kā arī ārpus tās robežām.

Iegūstamais grāds un kvalifikācija

Pēc profesionālās bakalaura studiju programmas "Mūzika un skatuves māksla" sekmīgas absolvēšanas studentam tiek piešķirts profesionālais bakalaura grāds mūzikā, kā arī atbilstoša 6. līmeņa profesionālā kvalifikācija.

Integrēti veidotais bakalaura studiju saturs, kurā līdzās akadēmiskās un profesionālās izglītības kursiem ir ietverti arī pedagoga darbā nepieciešamie studiju kursi, ļauj visiem absolventiem piešķirt specializācijai atbilstošās pedagoga tiesības (klavierspēles, vijoļspēles, kordiriģēšanas, mūzikas teorētisko priekšmetu, dejas pedagogs u.tml.). Piemērojoties mūsdienu darba tirgus prasībām, vairāku studiju programmu brīvās izvēles daļā ir paredzēta iespēja studentam iegūt tiesības strādāt mūzikas skolā vēl arī par citu mācību priekšmetu pedagogu (par klavierspēles, mūzikas teorētisko priekšmetu, radniecīga pūšaminstrumenta spēles skolotāju u.tml.).

Pēc profesionālās maģistra studiju programmas beigšanas absolventam tiek piešķirts profesionālā maģistra grāds mūzikā vai horeogrāfijā. Pēc akadēmiskās maģistra studiju programmas sekmīgas absolvēšanas tiek piešķirts humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslā.

Akadēmiskās doktorantūras studiju noslēgumā studējošais saņem izziņu par doktora studiju programmas apguvi un pēc sekmīgas promocijas darba aizstāvēšanas iegūst doktora diplomu un mākslas zinātņu doktora zinātnisko grādu.(Dr. art.).

Studiju līmeņi

Mācībspēki

Kontakti

Bakalaura un maģistra līmeņa studijas