Pūšaminstrumentu spēle

Mūzikas akadēmijā ir iespēja apgūt visu orķestra pūšaminstrumentu spēli.

Intensīvas studijas augsti kvalificētu speciālistu vadībā un starptautiskas meistarklases papildina virkne īpaši organizētu pasākumu, tostarp ik gadu tiek organizēts Pūšaminstrumentu simpozijs.

Studējošajiem pieejamas nodarbības arī cita instrumenta spēlē (t.sk. radniecīgā, senā vai džeza instrumenta spēlē). Pūšaminstrumentu spēles repertuārs regulāri tiek papildināts ar mūsdienu, jo īpaši latviešu komponistu daiļradi, liekot svarīgu akcentu uz JVLMA studentu komponistu jaundarbiem.

Pūšaminstrumentu studiju programmas vispusīgi attīstīta mūziķa personību un sniedz starptautiskas kultūrvides pieredzi, sekmējot kompetenta, mūsdienīga un mūzikas industrijai sagatavota profesionāļa izaugsmi.

Iegūstamais grāds un kvalifikācija

Pēc profesionālās bakalaura studiju programmas "Mūzika un skatuves māksla" sekmīgas absolvēšanas studentam tiek piešķirts profesionālais bakalaura grāds mūzikā, kā arī atbilstoša 6. līmeņa profesionālā kvalifikācija.

Integrēti veidotais bakalaura studiju saturs, kurā līdzās akadēmiskās un profesionālās izglītības kursiem ir ietverti arī pedagoga darbā nepieciešamie studiju kursi, ļauj visiem absolventiem piešķirt specializācijai atbilstošās pedagoga tiesības (klavierspēles, vijoļspēles, kordiriģēšanas, mūzikas teorētisko priekšmetu, dejas pedagogs u.tml.). Piemērojoties mūsdienu darba tirgus prasībām, vairāku studiju programmu brīvās izvēles daļā ir paredzēta iespēja studentam iegūt tiesības strādāt mūzikas skolā vēl arī par citu mācību priekšmetu pedagogu (par klavierspēles, mūzikas teorētisko priekšmetu, radniecīga pūšaminstrumenta spēles skolotāju u.tml.).

Pēc profesionālās maģistra studiju programmas beigšanas absolventam tiek piešķirts profesionālā maģistra grāds mūzikā vai horeogrāfijā. Pēc akadēmiskās maģistra studiju programmas sekmīgas absolvēšanas tiek piešķirts humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslā.

Akadēmiskās doktorantūras studiju noslēgumā studējošais saņem izziņu par doktora studiju programmas apguvi un pēc sekmīgas promocijas darba aizstāvēšanas iegūst doktora diplomu un mākslas zinātņu doktora zinātnisko grādu.(Dr. art.).

Studiju līmeņi

Mācībspēki

Kontakti

Bakalaura un maģistra līmeņa studijas