Stīgu instrumentu spēle

JVLMA mācībspēki izkopj ne tikai jauno mūziķu stīgu instrumentu spēles tehniku, bet arī liek pamatus stīgu kvarteta un simfoniskā orķestra muzicēšanai. Katedras docētāju kolektīvu veido augstas klases profesionāļi, vadošie Latvijas pedagogi un simfonisko orķestru koncertmeistari.

Stīgu instrumentu spēles studentiem tiek piedāvātas daudzveidīgas koncertprakses iespējas, uzstājoties koncertos un pārstāvot JVLMA reprezentatīvos pasākumos Latvijā un ārzemēs. Profesionālajai pilnveidei tiek piedāvātas dažādu starptautiski atzītu mūziķu meistarklases un mobilitātes iespējas - dalība Gidona Krēmera vadītajā kamerorķestrī Kremerata Baltica, kā arī dažādos starptautiskos jauniešu orķestru projektos – Gustava Mālera jauniešu orķestrī, Eiropas Savienības jauniešu orķestrī, Orkester Norden, Ziemeļvalstu orķestrī, kā arī Baltic Youth Philarmonic. Daudzi katedras absolventi turpina darbu arī ārpus Latvijas robežām un strādā Somijas, Vācijas, Norvēģijas un citu valstu simfoniskajos orķestros.

Vēsture

Stīgu katedras vadītāja ir Terēze Zīberte- Ijaba. Starp absolventiem ir Latvijas vadošie stīgu instrumentu mūziķi, kuru spēle daudzkārt izpelnījusies starptautisku atzinību. Mūziķi, kuru izglītības ceļš aizvadīts JVLMA, ir plašā skaitā atrodami Latvijas simfonisko orķestru stīgu instrumentu grupās.

Stīgu instrumentu katedra lepojas ar savām tradīcijām. Tās pedagogu un absolventu vidū ir virkne atzītu stīgu instrumentu spēles meistaru, kuru prasmes ir novērtētas starptautiski.

Iegūstamais grāds un kvalifikācija

Pēc profesionālās bakalaura studiju programmas "Mūzika un skatuves māksla" sekmīgas absolvēšanas studentam tiek piešķirts profesionālais bakalaura grāds mūzikā, kā arī atbilstoša 6. līmeņa profesionālā kvalifikācija.

Integrēti veidotais bakalaura studiju saturs, kurā līdzās akadēmiskās un profesionālās izglītības kursiem ir ietverti arī pedagoga darbā nepieciešamie studiju kursi, ļauj visiem absolventiem piešķirt specializācijai atbilstošās pedagoga tiesības (klavierspēles, vijoļspēles, kordiriģēšanas, mūzikas teorētisko priekšmetu, dejas pedagogs u.tml.). Piemērojoties mūsdienu darba tirgus prasībām, vairāku studiju programmu brīvās izvēles daļā ir paredzēta iespēja studentam iegūt tiesības strādāt mūzikas skolā vēl arī par citu mācību priekšmetu pedagogu (par klavierspēles, mūzikas teorētisko priekšmetu, radniecīga pūšaminstrumenta spēles skolotāju u.tml.).

Pēc profesionālās maģistra studiju programmas beigšanas absolventam tiek piešķirts profesionālā maģistra grāds mūzikā vai horeogrāfijā. Pēc akadēmiskās maģistra studiju programmas sekmīgas absolvēšanas tiek piešķirts humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslā.

Akadēmiskās doktorantūras studiju noslēgumā studējošais saņem izziņu par doktora studiju programmas apguvi un pēc sekmīgas promocijas darba aizstāvēšanas iegūst doktora diplomu un mākslas zinātņu doktora zinātnisko grādu.(Dr. art.).

Studiju līmeņi

Mācībspēki

Kontakti

Bakalaura un maģistra līmeņa studijas