Taustiņinstrumentu spēle

JVLMA piedāvā iespēju apgūt taustiņistrumentu spēli dažādās specializācijās - Klavierspēle, Ērģeļspēle un Akordeona spēle

Specializāciju mērķis ir nodrošināt augstākā līmeņa profesionālo mūziķu – atskaņotājmākslinieku sagatavošanu, kuri ir apguvuši mūzikas zinātņu teorētiskajos pamatos sakņotas, instrumentu mūziķa profesijas standartam atbilstošas, praktiski piemērojamas profesionālās zināšanas un ir spējīgi konkurēt mūziķu profesionālajā vidē Latvijā un ārvalstīs.

Par īpaši nozīmīgu studiju programmu elementu tiek uzskatīta regulāra koncertprakse. Studējošie aktīvi piedalās dažādos prakses koncertos JVLMA Lielajā zālē, Ērģeļzālē, Latvijas koncertzālēs un baznīcās (Rīgas Jēzus, Sv. Jāņa, Sv. Pestītāja (Anglikāņu), Vecā Sv. Ģertrūdes baznīca, arī Latvijas Universitātē un Rīgas Domā. Laba sadarbība koncertu organizēšanā ir izveidojusies arī ar daudzām citām Latvijas baznīcām reģionos – Cēsīs, Jelgavā, Kuldīgā, Kandavā, Ventspilī u.c.

Meistarklašu jomā attīstījusies plaša sadarbība ar vairākām Eiropas augstskolām. Tāpat pieejami studentu ERASMUS apmaiņas braucieni, ko ļoti aktīvi izmanto visu specializāciju studenti. Studiju procesa ietvaros tiek rīkoti dažādi iekšējie konkursi studējošajiem, tostarp YAMAHA stipendija, atlases uz iespējām sniegt priekšnesumus kopā ar JVLMA Simfonisko orķestri, kā arī pārstāvēt JVLMA reprezentatīvos pasākumos gan Latvijā, gan aiz tās robežām.
Visi docētāji aktīvi darbojas dažādās, ar profesionālo pilnveidi un kvalifikācijas uzturēšanu saistītās jomās, uz kurām var attiecināt radošos un zinātniskos projektos gūtās prasmes un iemaņas.

Iegūstamais grāds un kvalifikācija

Pēc profesionālās bakalaura studiju programmas "Mūzika un skatuves māksla" sekmīgas absolvēšanas studentam tiek piešķirts profesionālais bakalaura grāds mūzikā, kā arī atbilstoša 6. līmeņa profesionālā kvalifikācija.

Integrēti veidotais bakalaura studiju saturs, kurā līdzās akadēmiskās un profesionālās izglītības kursiem ir ietverti arī pedagoga darbā nepieciešamie studiju kursi, ļauj visiem absolventiem piešķirt specializācijai atbilstošās pedagoga tiesības (klavierspēles, vijoļspēles, kordiriģēšanas, mūzikas teorētisko priekšmetu, dejas pedagogs u.tml.). Piemērojoties mūsdienu darba tirgus prasībām, vairāku studiju programmu brīvās izvēles daļā ir paredzēta iespēja studentam iegūt tiesības strādāt mūzikas skolā vēl arī par citu mācību priekšmetu pedagogu (par klavierspēles, mūzikas teorētisko priekšmetu, radniecīga pūšaminstrumenta spēles skolotāju u.tml.).

Pēc profesionālās maģistra studiju programmas beigšanas absolventam tiek piešķirts profesionālā maģistra grāds mūzikā vai horeogrāfijā. Pēc akadēmiskās maģistra studiju programmas sekmīgas absolvēšanas tiek piešķirts humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslā.

Akadēmiskās doktorantūras studiju noslēgumā studējošais saņem izziņu par doktora studiju programmas apguvi un pēc sekmīgas promocijas darba aizstāvēšanas iegūst doktora diplomu un mākslas zinātņu doktora zinātnisko grādu.(Dr. art.).

Studiju līmeņi

Mācībspēki

Kontakti

Bakalaura un maģistra līmeņa studijas